Welcome, Guest | Login

Nasze zobowiązanie do uczciwych praktyk windykacyjnych stwarza optymalne warunki do zachowania Twojego dobrego imienia, integralności Twojego dłużnika oraz dobrej kondycji Twoich zysków.

Money knows no borders,Neither do we.

TCM – Zobowiązanie do Uczciwych Praktyk Windykacyjnych

p-icon Nasze zobowiązanie do stosowania uczciwych praktyk windykacyjnych jest bezkompromisowe. Oznacza to, że wszystko co robimy opiera się na najwyższym stopniu rzetelności i etycznego zachowania. Nic więc dziwnego, że nasz sposób działania zbudował reputację, która ustala standardy dla rynku windykacji międzynarodowej.

Nasze zaangażowanie w propagowanie uczciwych praktyk windykacyjnych odzwierciedla się nie tylko w profesjonalizmie świadczenia usług i komunikacji. Odzwierciedleniem jest też ścisłe przestrzeganie przez członków kodeksów TCM Group (w tym Code of Compliance) oraz ich przynależność do lokalnych związków i organizacji działających w branży windykacyjnej. Innymi słowy, nasi członkowie mogą stać się lub pozostać „naszymi członkami” tylko jeśli mogą udowodnić, że działają zgodnie z literą federalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów i konwencji dotyczących uczciwych praktyk windykacyjnych w obrocie krajowym i międzynarodowym.

Uczciwe Praktyki Windykacyjne – Twoje Korzyści

To że Ty oraz Twój biznes odnosicie korzyści ze stosowanych przez nas uczciwych praktyk windykacyjnych jest jasne. Jako Twój pełnomocnik, wiemy jaką niematerialną i rzeczową wartość ma dla Ciebie dobre imię w relacjach biznesowych – zarówno pod względem pozyskiwania nowych klientów jak i utrzymywania zdrowych relacji z już istniejącymi. Ponieważ nasze usługi są zgodne z najwyższymi standardami etycznymi, możesz mieć pewność, że Twoje dobre imię – przyszłość twojego biznesu – jest w pewnych rękach.

“Uczciwe praktyki windykacyjne” to nie tylko etyczne prowadzenie spraw windykacyjnych, ale także „delikatne” i „miękkie” metody. Nasza 25 letnia historia sukcesu opiera się na takim właśnie miękkim podejściu do odzyskiwania wierzytelności. Komercyjni wierzyciele wiedzą, że w 90% przypadków, dłużnicy chcą spłacić swój dług, ale nie mogą tego zrobić w odpowiednim czasie. Nasze metody windykacyjne bazują na wykorzystaniu chęci dłużnika do spłacenia długu, zachowując jednocześnie dobre imię wierzyciela i wszystkich stron zaangażowanych w sprawę. Zrobimy wszystko co jest prawnie usankcjonowane, aby upewnić się, że Twoje pieniądze wrócą do Ciebie.

Kodeks Dobrych Praktyk TCM Group – TCM Group Code of Compliance
I Preambuła

Jako członkowie TCM Group przyjmujemy zobowiązania wobec innych członków TCM Group, naszej branży, naszych klientów, konsumentów, przedsiębiorstw i społeczeństwa w ogóle. Poprzez takie działanie staramy się:

 1. Konsekwentnie utrzymywać najwyższe standardy postępowania w biznesie dzięki zastosowaniu wyłącznie środków prawnych i etycznych w działaniach operacyjnych oraz podczas windykacji wierzytelności.
 2. Aktywnie promować i zachęcać do najwyższego poziomu uczciwości w branży i jednocześnie zniechęcać do jakiejkolwiek działalności, która może zagrozić tej integralności.
 3. Współpracować w każdy rozsądny i właściwy sposób z innym członkami TCM Group, w celu rozwijania branży windykacyjnej i zarządzania wierzytelnościami.
 4. Być uczciwym i mieć szacunek wobec każdej osoby lub podmiotu napotkanego podczas wykonywania obowiązków służbowych – w tym – pracowników, współpracowników, konkurentów, klientów, społeczności i pracodawców we wszystkich relacjach biznesowych i zawodowych.
 5. Stosować uczciwą reklamę i zgodnie z prawdą reprezentować branżę oraz informację na temat produktów i usług.
 6. Opracowywać i korzystać z najwyższych standardów i praktyk w zakresie przetwarzania i obsługi sporów pomiędzy stronami. Dokumenty, które zawierają wytyczne dlatakich sytuacji: TCM Group Code of Operations i TCM Group Code of Compliance.
 7. Przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i rozporządzeń odnoszących się do przetwarzania i dochodzenia należności.
 8. Wspierać wizję TCM Group i przestrzegać niniejszego Code of Compliance (Kodeksu Dobrych Praktyk), Code of Operations i innych dokumentów regulujących działalność TCM Group International Ltd.
II Warunki członkostwa

Aby zakwalifikować się i utrzymać członkostwo w TCM Group, firma aplikująca powinna:

 1. Przestrzegać TCM Group Code of Compliance, Code of Operations i Members Agreement (zwanych dalej ogólnie “Zasadami”)
 2. Dostarczyć informacje dotyczące przedmiotu działalności biznesowej aplikanta lub członka, podstawowe informacje o firmowych zasadach, procedurach i kadrze kierowniczej.
 3. W ciągu ostatnich dziesięciu lat nie być skazaną za przestępstwo lub odpowiedzialną w postępowaniu cywilnym w zakresie działań lub zaniechań dotyczących czynności związanych z zarządzaniem wierzytelnościami lub windykacją. Może to obejmować, ale nie jest ograniczone do przestępstw: oszustwa, fałszerstwa, malwersacji, oszustw podatkowych, kradzieży tożsamości, niewłaściwego wykorzystania funduszy, wykorzystania rachunków powierniczych klienta lub innych kradzieży.
 4. Przestrzegać zasad regulacyjnych TCM Group, formalnych i nieformalnych programów rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących wewnętrznych i zewnętrznych sporów.
 5. Wyznaczyć osobę kontaktową, która będzie odpowiedzialna za zajmowanie się skargami i reklamacjami raportowanymi bezpośrednio do TCM Group, zgodnie z zasadami przyjętymi w organizacji.
 6. Reagować szybko na skargi i reklamacje przekazane przez członków TCM Group lub przez jakiekolwiek inne oficjalne, zaaprobowane przez TCM Group źródło. Dokładać wszelkiej staranności by rozwiązywać sprawy reklamacyjne w oparciu o zasady przyjęte w grupie i ogólnie przyjęte dobre praktyki biznesowe.
 7. Móc sprostać wszystkim zobowiązaniom finansowym wynikającym z działalności w tym, zobowiązaniom finansowym wobec TCM Group
III Zasady ogólne

Każdy członek w swojej bieżącej działalności powinien funkcjonować przede wszystkim odpowiedzialnie i uczciwie. Każdy członek TCM Group powinien:

 1. Prowadzić swoją działalność zgodnie z prawem, w zgodności ze wszystkimi właściwymi ustawami, regulacjami, wyrokami sądowymi oraz działać uczciwie i odpowiedzialnie.
 2. Prowadzić swoją działalność pod nazwą i o charakterze, który nie będzie wprowadzał w błąd klientów, wierzycieli, dłużników lub osób trzecich, a także nie będzie wskazywał na związki z żadną organizacją, związkiem lub osobą, która w rzeczywistości nie ma z tą działalnością nic wspólnego lub nie istnieje.
 3. Prowadzić działalność w zgodności z niniejszym Code of Compliance oraz dostosowywać się do jego zmian i interpretacji wprowadzanych przez TCM Group.
 4. Prowadzić działalność w zgodności ze wszystkimi ustawami, zasadami i regulacjami dotyczącymi rynku i branży usług windykacji i zarządzania wierzytelnościami oraz przede wszystkim z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów i danych osobowych.
 5. W uzasadnionych przypadkach realizować wnioski przekazywane przez organy ścigania i innych członków TCM Group.
 6. Zapewnić pracownikom odpowiednie szkolenie podczas którego wyjaśnione zostaną dokładnie wszystkie zasady niniejszego Code of Compliance – w efekcie, wymagać od pracowników stosowania zasad TCM Group podczas realizacji codziennych obowiązków.
 7. Używać odpowiedniego języka w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.
 8. Prezentować na wszystkich listach, kartkach pocztowych i formularzach całą nazwę firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz inne związane z działalnością dane kontaktowe.
 9. Mieć pewność, że tożsamość firmy członkowskiej jest wyraźnie zaznaczona w całej korespondencji prowadzonej przez pracowników lub agentów członka TCM Group.
 10. Mieć pewność, że agenci, podwykonawcy oraz partnerzy działają w oparciu o zasady przyjęte w TCM Group.
 11. Odpowiadać na wszystkie zasadne wnioski o udzielenie informacji dotyczących umów i rozliczeń z dłużnikami, klientami i ich prawnymi przedstawicielami.
 12. Zachować poufność wszelkich informacji pochodzących od klienta.
IV Postępowania prawne

Każdy członek powinien działać na podstawie przepisów prawa obowiązujących w kraju, w którym prowadzi działalność. Dodatkowo, każdy członek TCM Grup powinien:

 1. Być obeznanym ze wszystkimi przepisami związanymi z prowadzoną działalnością. Tyczy się to również wszystkich pracowników firmy posiadającej status członka TCM Group.
 2. Udostępniać informacje związane z odpowiednimi przepisami i zasadami działania wszystkim zainteresowanym podmiotom – klientom, wierzycielom, dłużnikom i innym członkom TCM Group jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.
 3. Zapewnić ścisłe egzekwowanie postępowań zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami TCM Group.
V Zasady etyki

Oprócz stałego obowiązku spełniania wymogów zawartych w obowiązujących przepisach prawnych i zasadach działania branży windykacji i zarządzania wierzytelnościami, każdy członek TCM Group ma ponadto obowiązek:

 1. Traktować wszystkich konsumentów oraz inne podmioty z rozwagą i szacunkiem we wszelakich kontaktach.
 2. Komunikować się z konsumentami i innymi podmiotami spójnie i uczciwie, nigdy świadomie nie wprowadzać w błąd.
 3. Zweryfikować zasadność dochodzenia wierzytelności, na każdy pisemny lub ustny wniosek konsumenta lub firmy. Do momentu w którym weryfikacja nie zostanie przeprowadzona, działania windykacyjne powinny zostać wstrzymane. Jeśli weryfikacja nie może być przeprowadzona w odpowiedzi na pisemny wniosek dłużnika, członek TCM Group jest zobowiązany do:
  • a) Zaprzestania wszelkich działań windykacyjnych,
  • b) Jeśli zachodzi konieczność, usunięcia lub zawnioskowania o usunięcie danej sprawy z raportu kredytowego danego konsumenta lub przedsiębiorstwa, lub jak najszybszego zaraportowania w odpowiednim urzędzie/agencji sprawy jako spornej;
  • c) Powiadomienia zleceniodawcy, udzielającego kredytu, klienta lub podmiotu posiadającego inny tytuł prawny do długu, że windykacja została wstrzymana w związku z niemożnością weryfikacji zadłużenia; oraz.
  • d) Na pisemny wniosek dłużnika, poinformować konsumenta lub firmę, że proces windykacji został zakończony przez członka TCM GROUP
 4. Dodatkowo, oprócz wymagań nałożonych przez akty prawne i rozporządzenia w przypadku kradzieży tożsamości, oszustw lub pomyłki w identyfikacji tożsamości, przeprowadzić wewnętrzne dochodzenie w celu ustalenia zasadności długu, tożsamości dłużnika oraz prawdziwości i jakości posiadanych informacji.
 5. Nie rozpoczynać windykacji przedawnionych zadłużeń.
 6. Starać się uzyskać dostęp do dokładnych i wyczerpujących informacji na temat wierzytelności nabywanych przez członka TCM Group, oraz ustalenia pełnej listy podmiotów mających prawo do wykupionej wierzytelności.
 7. Przyjąć wewnętrzny kodeks postępowania.
 8. Nie angażować się w sytuacje wymagające nieuczciwości, oszustwa, wprowadzania w błąd, włączając lecz nie ograniczając się do wprowadzenia w błąd w celu uzyskania członkostwa w TCM Group, wszelkich licencji, certyfikatu rejestracji firmy, certyfikatów, referencji, ubezpieczeń.
 9. Podczas realizacji zleceń, działań wewnętrznych TCM Group lub podczas reprezentowania TCM Group, nie nękać, nie grozić, nie zmuszać ze względu na (włączając lecz nie ograniczając do): rasę, płeć, wiek, wyznanie, religię, pochodzenie, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny.
 10. Nie angażować się w haniebne, nieetyczne lub nieprofesjonalne sytuacje mające na celu oszustwo, wprowadzające w błąd, szkodzące konsumentowi, przedsiębiorstwu, klientowi, członkowi TCM Group lub społeczeństwu.
 11. Dokładać należytej staranności w celu ochrony poufności, integralności i dostępności informacji konsumenckich powierzonych członkowi TCM Group.
 12. Powstrzymać się od używania nazwy lub logotypu TCM Group w celach handlowych lub reklamowych w sposób, który nie został oficjalnie zaaprobowany przez TCM Group.
 13. Powstrzymać się od świadomego świadczenia, że członek TCM Group jest związany lub aprobowany przez konkretne instytucje lub organizacje jeśli faktycznie taka relacja pomiędzy podmiotami nie zachodzi lub że członek TCM Group otrzymał nagrodę lub innego typu wyróżnienie jeśli faktycznie nie zaszła taka okoliczność.
 14. Z należytą starannością upewnić się, że członkowie TCM Group, dyrektorzy i pracownicy pracują zgodnie z przepisami, rozporządzeniami i zasadami przyjętymi w związku z prowadzoną działalnością przez każdą firmę zrzeszoną w TCM Group.
 15. Podjąć odpowiednie środki w celu odróżnienia osobistych poglądów członka TCM Group od poglądów reprezentowanych przez całą organizację TCM, jej podwykonawców i partnerów podczas komunikacji z osobami trzecimi.
 16. Nie komunikować, ujawniać, dystrybuować jakichkolwiek informacji zastrzeżonych lub poufnych, które zostały nabyte przez członka TCM Group w trakcie pełnienia funkcji we wspomnianych strukturach - m.in. funkcji urzędnika, dyrektora, członka zarządu lub instruktora, informacji które mogłyby mieć negatywny wpływ na działalność lub reputację TCM Group, jej członków, podwykonawców, partnerów lub alianse w których się znajduje; żaden członek TCM Group nie może używać jakichkolwiek informacji opisanych powyżej w celu promowania swojego własnego interesu prawnego ani finansowego.
 17. Zgłosić każdego członka TCM Group lub firmę działającą w branży jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszania przez ten podmiot, TCM Group Code of Compliance, Code of Operations w celu wypracowania i zaimplementowania niezbędnych rozwiązań takiego problemu.
VI Poufność

Członkowie TCM Group muszą utrzymywać w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje dostarczone przez dłużników lub ich reprezentantów – osoby trzecie – chyba, że dłużnik upoważnia członka TCM Group do ujawnienia informacji dozwolonych lub wymaganych przez prawo.

VII Reklamacje

Każdy członek TCM Group musi mieć ustalone procesy obsługi reklamacji, które mogą składać klienci lub dłużnicy. Procedura taka powinna zawierać przynajmniej niniejsze informacje:

 • Poziom funkcyjny na którym reklamacje są w firmie obsługiwane.
 • Czas w którym reklamacje są obsługiwane.
 • Propozycje rozwiązań jeśli reklamujący nie został usatysfakcjonowany.
 • Składający reklamację muszą zostać pouczeni o możliwości złożenia skargi do stosownej organizacji branżowej jeśli to możliwe.
 1. Członkowie TCM Group powinni obsługiwać ewentualne reklamacje szybko, responsywnie i w sposób przyjazny – na odpowiednim poziomie zarządczym w firmie.
 2. Procedury obsługi reklamacji muszą być dostępne dla składającego reklamację lub jego przedstawiciela.
 3. Jeśli reklamacja w sprawie współpracy z konkretnym członkiem jest składana na ręce TCM Group, jest ona rozpatrywana przez TCM Group w oparciu o ogólne przepisy obowiązujące wszystkich członków.
VIII Egzekwowanie

Każdy członek TCM Group może zostać upomniany, zawieszony lub wydalony z grupy z powodu postępowania lub zaniechań sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami. Rezultatem takiego postępowania lub dopuszczenia się zaniechań może być kontrola członkostwa przeprowadzona przez wewnętrzny organ TCM Group. Wszystkie ostateczne decyzje podjęte przez zarząd TCM Group, a dotyczące sprawy zawieszenia lub wykluczenia członka, są podawane do publicznej wiadomości. Na wniosek członka, zawiadomienie mające na celu oczyszczenie z ewentualnych zarzutów może również zostać podane do publicznej wiadomości.

Zatwierdzono w Los Angeles 2012